Přeskočit na navigaci

Obchodní podmínky

Jedem.cz

Cestovní agentura
INF net, s.r.o.
Tř. Marš. Malinovského 1262
686 01 Uherské Hradiště


1. Úvod
INF net, s.r.o. je autorizovaným prodejcem zájezdů cestovních kanceláří se kterými má řádnou smlouvu o prodeji zájezdů. INF net, s.r.o. nabízí pouze zájezdy CK, které jsou řádně pojištěny. Zájezdy si u nás objednáváte za stejnou nebo nižší cenu a podmínek jako u pořádající CK!

2. Objednávka
Každý návštěvník serveru WWW.JEDEM.CZ může odeslat libovolné množství NEZÁVAZNÝCH objednávek. INF net, s.r.o. neví v momentu zaslání objednávky zájezdu zákazníkem, jestli je daný zájezd volný. CA také neví, zda nedošlo ke měně ceny ze strany pořádajících CK. INF net, s.r.o.si vyhrazuje právo po objednávce na opravu případných nepřesností, které mohou vzniknout při ručním přepisu zájezdu do databáze serveru, nebo při prodlení v aktualizaci cen. INF net, s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které neobsahují správné telefonní číslo, jsou rozporuplné, případně neúplné a bez zákazníkovy odezvy. Zákazníkovi garantujeme, že v případě změny ceny ze strany pořádající CK v době mezi objednávkou a rezervací zájezdu CA INF net, s.r.o. , zájezd bude rezervován za cenu platnou v době rezervace.

3. Rezervace a cestovní smlouva
Po přijetí nezávazné objednávky CA provede rezervaci zájezdu, pokud má objednávka všechny náležitosti. V případě, že rezervace není úspěšná, CA neprodleně kontaktuje zákazníka ohledně dalšího postupu a dalších možností. V případě, že je rezervace úspěšná, je zákazník kontaktován zpravidla telefonicky na čísle, které uvedl při objednávce. Po dohodě je zákazníkovi zaslána cestovní smlouva s potřebnými pokyny pro úhradu zájezdu (zaplacení zálohy, doplatku buď faxem, emailem, poštou nebo kurýrem a to na náklady CA. CA informuje zákazníka do jaké doby je třeba (v případě jeho zájmu) zaslat podepsanou smlouvu zpět do CA. Termíny pro platbu zálohy nebo doplatku jsou pro zákazníka závazné a CA není odpovědna za následky při zpoždění platby, protože ze strany CK může dojít ke stornu rezervace nebo zájezdu. Storno podmínky se vždy řídí podmínkami pořádající CK (více bod 7).

4. Platba
Za běžné zájezdy objednávané více, než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním zájezdu zaplatí zákazník zpravidla 50 % z jeho plné ceny, následně pak jeden kalendářní měsíc před jeho uskutečněním doplatí zbylou sumu do plné ceny zájezdu.Konkrétní platební podmínky se vždy řídí podmínkami dané CK.
Zájezdy typu "last moment" a zájezdy objednávané méně, než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním zájezdu, hradí zákazník jednorázově v plné výši uvedené ceny na účet CA, případně pokud hrozí prodlení s platbou, po dohodě se zákazníkem CA může požádat zákazníka o složení platby přímo na účet dané CK v pobočce příslušné banky, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou. CA nevydává žádný doklad o zaplacení, zákazník si jako doklad ponechává výpis z účtu či jiný doklad vydaný bankou. Zákazník bere na vědomí, že při zakoupení zájezdu může ve výjimečných případech nastat situace, že cestovní kancelář pořádající příslušný zájezd rezervaci nepotvrdí. V takovém případě se cestovní smlouva nepovažuje za uzavřenou a klient má nárok na bezodkladné vrácení všech již uhrazených plateb. Nemá však nárok na náhradu škody.
Platby ze zahraničí a do zahraničí provádíme pouze výjimečně a poplatky hradí vždy zákazník. Objednávka se stává závaznou v okamžiku zaplacení zálohy.

5. Cestovní doklady
Potřebné doklady - vouchery, letenky apod. obdrží zákazník od CA nebo příslušné CK. Závisí na termínu a na zemi, kterou chce zákazník navštívit. Doklady jsou doručeny cca týden před odjezdem.. Letenky mohou být předány až přímo na letišti před odletem.

6. Zájezdy na vyžádání
U některých zájezdů je nutné vyžádat zájezd nejdříve u tamního partnera CK (hotel v zahraničí apod.). V takovém případě je CA oprávněna požadovat dle podmínek dané CK zálohu až 100% ještě před rezervací zájezdu, která při úspěšné rezervaci je ihned závaznou a vztahují se na ni storno podmínky dané CK. V případě neúspěšné rezervace se vždy vrací záloha v plné výši, pokud si zákazník nevybere jiný zájezd.

7. Storno podmínky
Zákazník je oprávněn stornovat zájezd následovně:
Až do okamžiku složení zálohy nebo podpisu smlouvy bez storno poplatků.
Po zaplacení zálohy se storno podmínky vždy řídí podmínkami pořádající CK, u které byl zájezd objednán.

8. Reklamace
Veškeré reklamace se řídí smluvními podmínkami pořádající CK. Případné reklamace je nutné vždy zaslat písemně emailem na adresu: reklamace@jedem.cz . Nebo doporučeným dopisem na adresu CA. INF net, s.r.o, J. Stancla 151, Uherské Hradiště, v některých případech je nutno připojit navíc reklamační protokol z místa pobytu potvrzený delegátem CK. CA po obdržení reklamace od zákazníka ji vždy předá pořádající CK, která je povinna se k ní vyjádřit v zákonné lhůtě.. Za poskytnuté služby zodpovídá vždy pořádající CK. CA ze zákona nesmí vyřizovat reklamace jménem CK.

9. Odmítnutí zákazníka
CA si vyhrazuje právo odmítnout zákazníka zejména v následujících případech:
zákazník zasílá stále neúplné nebo úmyslně nesprávně vyplněné objednávky nebo zasílá objednávky s vědomím, že si zájezd ve skutečnosti neobjedná zákazník více než ve dvou případech po sobě bezdůvodně nezaplatí zálohu nebo celou částku po potvrzení rezervace zákazník ve více než dvou případech nezašle podepsanou cestovní smlouvu.

10. Ochrana údajů
Chráníme Vaše soukromí: zaručujeme ochranu Vašich osobních údajů před zneužitím.

11.Registrace zákazníka
a) při registraci zadáváte některé své osobní údaje. Jsou to především jméno a příjmení, adresa bydliště, telefon a adresa elektronické pošty. Tyto informace jsou nezbytné k identifikaci a sepsání cestovní smlouvy.Některé údaje (především jméno, příjmení, bydliště), které poskytujete při využívání serveru www.jedem.cz a služeb cestovní agentury INF net, s.r.o. jsou osobními údaji dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. My si důvěrnost vašich osobních údajů uvědomujeme a prohlašujeme, že s nimi budeme nakládat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
b)Společnost INF net, s.r.o. zpracovává Vámi poskytnuté osobní údaje na základě Vámi daného souhlasu. Vámi poskytnuté osobní údaje zpracovává společnost INF net, s.r.o po dobu neurčitou. Svůj souhlas můžete kdykoliv písemně odvolat a INF net s.r.o. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu zlikviduje.
c)Společnost INF net, s.r.o. prohlašuje, že veškeré Vaše údaje považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ke zlepšení svých služeb a k obchodním a marketingovým účelům společnosti INF net, s.r.o.
d)Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.
e)Některé údaje budou zpracovávány i na základě zvláštního zákona a jejich poskytnují je povinné pro uzavření některých služeb (např. pojištění).
f)Další zpracování probíhá jen na základě zváštního zákona.
g)Vaše osobní údaje jsou uloženy na zabezpečeném serveru ve vlastnictví naší společnosti.
h)Podle zákona máte právo písemně kdykoli požádat společnost INF net, s.r.o. o sdělení informace o tom, jaké osobní údaje o Vás společnost INF net, s.r.o. zpracovává.